1

بهترین مارک سرویس چینی ایرانی و خارجی[قبل از خرید بخوانید]

News Discuss 
به روايت گرديزي (ص 308 -309) به هنگام فتح نيشابور در گفت و شنودي كه با فرستادگان محمد بن طاره انجام داد و از او عهد و لواي خيفه خواستند، به جاي ارائه حكم خليفه كه رسم حكام تازه وارد بود، شمشير خود را نشان داد بدين گونه، مشروعيت https://socialeweb.com/story12852090/%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%80%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A2%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%84

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story