1

The smart Trick of tam tang kinh dien nguyen thuy theravada That No One is Discussing

News Discuss 
Về niên đại ra đời của đức Phật đến nay vẫn chưa được xác định thống nhất dù thời điểm giả định tương đối phổ thông vẫn thường được chọn là năm 563 trước Tây lịch. – Tam Tạng Thái Lan và Cambodia chỉ liệt kê Tiểu Bộ, Tạng Kinh https://tam-t-ng-kinh-i-n-nguy-n19517.educationalimpactblog.com/41240139/not-known-details-about-tam-tang-kinh-dien-nguyen-thuy

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story