1

کدینگ حسابداری

News Discuss 
کدینگ حسابداری را در حقیقت می‌توان دسته‌بندی و یا مرتب کردن عناوین و فعالیت‌های مرتبط با حسابداری به شمار آورد که باعث می‌شود عملیات مربوط حسابداری، به نحوی مکانیزه انجام گیرند. به طور کلی می‌توان گفت طی عملیات کد گذاری، حساب‌ها بسته به نوع و حجم عملیات مالی‌شان به سطوح https://news.akhbarrasmi.com/news/140007285486214341/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/?_ga=2.188690219.262810788.1636274906-1425260183.1636274906

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story