1

دوره کمک های اولیه

News Discuss 
دوره کمک های اولیه درباره دوره آموزش کمک های اولیه و فوریت های پزشکی: در کشورهای پیشرفته، آموزش مستمر کمک های اولیه به گروه های مختلف جامعه، امری بدیهی و معمول است. در کشور ما با توجه به کثرت وقوع حوادثی نظیر تصادف و حوادث شغلی، سوانح طبیعی نظیر https://www.linkedin.com/posts/mohammad-abolfazli-a408a31bb_%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-activity-6738542334436229120-G23u

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story