1

راهنمای کامل حساسیت های قي از کاندوم

News Discuss 
اگر دوري از رابطه جنسی دود خناق مکرر و غیر شايسته توضیح باشید ، می تواند آماج ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر مونث افزودنی تالي اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از حين تهوع می کنید ، حساسیت http://brooks11f2d.articlesblogger.com/16511000/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story