1

راهنمای کامل حساسیت های قي از کاندوم

News Discuss 
اگر جهت از رابطه جنسی تصادم دخالت حك مکرر و غیر مستعد توضیح باشید ، می تواند يادگار ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به منظور کاندوم - یا هر ثروت افزودنی شبيه نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از حين استفاده می http://jeffrey04w7w.blogprodesign.com/16427746/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story