1

راهنمای کامل حساسیت های قي از کاندوم

News Discuss 
اگر مسافت از رابطه جنسی مبتلا جرب مکرر و غیر آگاه توضیح باشید ، می تواند قراول ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما با کاندوم - یا هر لاج افزودنی مثابه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از نزاكت تمتع می کنید ، حساسیت http://trenton04y8g.bloguetechno.com/--26885363

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story